Budget and resources planning

Ökad nytta

  • pm3 online ger dig ett strukturerat sätt att angripa området förvaltning av IT-stöd. Det är ett verktyg som hjälper din organisation att gå ifrån ständiga brandkårsutryckningar till att arbeta proaktivt och målstyrt för att kunna bli en partner som levererar tydlig nytta till slutanvändarna.
  • pm3 online ändrar fokus från att genomföra aktiviteter till att leverera verksamhetsnytta genom att du kan ta kontroll över hela din förvaltningsstyrningsprocess.
  • Det strukturerade arbetet i pm3 online försäkrar dig om att nyttokalkylen i projektstadiet faktiskt realiseras i förvaltnings- och driftstadiet.

Account manager support

Benchmarking – Jämför resultat och effektivitet

  • pm3 online ger dig jämförbarhet inom din förvaltningsorganisation. Genom att alla kostnader och arbete kring systemstöd samlas på ett ställe kan du jämföra vilken total effekt du får ur dina olika investeringar i IT-stöd, oavsett i vilken del av organisationen de genomförs.
  • Detta öppnar även upp för möjligheten att jämföra din nytto- och kostnadseffektivitet mot andra, liknande organisationer.
  • Den öppna arkitekturen i pm3 online gör det enkelt för dig att flytta data ur pm3 online för att använda för analyser i t.ex. ekonomisystem.

Business management

Effektiviserat förvaltningsarbete

  • pm3 online ger dig de nödvändiga verktygen för att kunna bedriva förvaltningsarbetet effektivt. Med en automatiserad förvaltningsprocess kommer resurserna som arbetar med förvaltning att kunna fokusera sin tid på rätt nivå. Rutiner och strukturer effektiviserar delsteg som annars kräver mycket handpåläggning.
  • Ett gemensamt arbetssätt över hela organisationen, stöttat av pm3 online, innebär att all information blir strukturerad, sökbar och tillgänglig.
  • pm3 online skapar ordning och reda i hela organisationen - från system och process via förvaltningsobjekt till arkitektur.

Vad är pm3?

Pm3 är en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell som ägs och utvecklas av På AB. pm3 används för att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisationens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling. Med hjälp av pm3 organiserar och styr organisationer sin förvaltningsverksamhet på ett affärsmässigt sätt för att säkerställa avsedd verksamhetsnytta. pm3 utvecklas löpande genom akademisk forskning kombinerat med erfarenheterna från På AB:s praktiska tillämpning i uppdrag och utbildningsinsatser.

pm3 säkerställer ett strukturerat, effektivt förvaltningsarbete som möjliggör en uppdragsbaserad portföljstyrning. Med pm3 som samverkansmodell styrs IT-förvaltningen av verksamhetens övergripande mål både på lång och kort sikt.

Nyttoeffekterna av pm3

Efter ett pm3 införande ses effekter i hela organisationen. pm3 skapar ett gemensamt arbetssätt och språkbruk för förvaltningsstyrning och samverkan mellan verksamhets- och IT-parter. Det blir lättare att se hur förvaltning bidrar till organisationens övergripande mål med hjälp av en struktur för mål och målstyrning kopplat till förvaltningsportföljen. Förvaltningsportföljen blir i sin tur med hjälp av pm3 definierad och mätbar och kopplingen mellan verksamhetsstyrning och förvaltningsstyrning blir tydligare.

pm3 ger organisationen möjlighet att göra strategiska prioriteringar genom att en struktur och beslutsvägar för styrningen av förvaltningsverksamheten fastställs. Detta skapar transparens, spårbarhet och synliggörande av förvaltningskostnaderna vilka då kan prioriteras. Organisationer som inför pm3 får därmed en affärsmässig förvaltningsstyrning som även möjliggör gemensam styrning av förvaltning och utvecklingsinitiativ.

Våra kontor

Stockholm: Vendevägen 87, 182 32 Danderyd Sweden
www.pm3.se

Kontakta oss

+46 8-544 961 70
info@pm3.se

Följ oss på linkedin